A letét

 1. A letét a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerint: ingó dolog átadása és elfogadása rábízási és megőrzési célból, letéti szerződés alapján, kiadási (visszaadási) kötelezettség mellett (Ptk. 6:360.§).
 2. Jogszabály vagy szerződés kifejezett rendelkezése hiányában nem minősül rábízásnak, ezért letétnek sem a képviselő (törvényes képviselő, álképviselő) kezeihez történő teljesítés (v.ö. 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról, 67.§ (3) bek.).
 3. A letétet és a letéti szerződést az átvett dolog kiadása (visszaadása) megszűnteti. A letéti szerződés megszűnése utáni őrzés nem letét, hanem egyéb jogcím hiányában jogalap nélküli birtoklás.
 4. A letét típusai a letéteményes személye szerint: bírósági1 , közjegyzői2 , hatósági3 , ügyvédi4 , befektetési5 szolgáltatói letét

  Pénzletét

 5. Pénzügyi eszköz megőrzésre történő átvétele, a tulajdonos megbízásából való nyilvántartása és kiadása (Befektetési szolgáltatásokról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény – Bsztv. – 4.§ (2) bek. 43. pont).

  Pénzletétkezelés

 6. Letéti szolgáltatás (): pénzösszegek az ügyfél megbízásából, elkülönített letéti számlán kamatra vagy kamat nélkül történő elhelyezése és kezelése, jogszabályban rögzített feltételek szerin (2013. évi CCXXXVII. törvény 6.§ (1) bekezdés 79. pont).

  Ügyvédi letét

 7. Az ügyvéd külön hatósági vagy kamarai engedély nélkül végezhet letéti tevékenységet. A letéti tevékenység lehet őrzés és kezelés (Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. – Üttv. 2.§ (1) bekezdés g) pont).
 8. Ügyvédi letétbe helyezés nem pótolja a szerződés (kötelem) teljesítését.
 9. Az ügyvédi letétre vonatkozó teljesítési kötelmet a letéti szerződés termeti meg (Üttv. 47.§ (1) bek.)
 10. Az ügyvéd pénzt, készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, utalványt, értékpapírt vagy más okiratot vehet letétbe.
 11. Az ügyvédi letét jellemzően szerződések és egyéb kötelmek teljesítését, illetve költségek fedezetét biztosítja.
 12. A letéti szerződés megszerkesztése (okiratszerkesztés) az ügyféllel történő eltérő megállapodás hiányában a letéteményes ügyvéd felelőssége és kötelessége.
 13. Az ügyvédi letétőrzési szolgáltatás komponensei
  a) jogi szolgáltatás (az Üttv. 47-51.§-ban szabályozott letéti kötelmet keletkeztető okirat szerkesztése, letét elfogadása és kiadása/visszaadása feltételeinek kidolgozása, letét átvétele, kiadási/visszaadási feltételek bekövetkezésének vizsgálata, letéti szerződés teljesítése és a letét megszüntetése körében szükséges kapcsolattartás, kommunikáció, jognyilatkozatok megtétele),
  b) őrzés (átvétel, birtoklás, nyilvántartás, kiadása/visszaadása/bírói letétbe helyezés).
 14. Az ügyvédi letéti megbízási jogviszony a letéti szerződés írásbeli létrejöttével kezdődik és a letét kiadásáig (visszaadásáig) tart.
 15. Az ügyvédi letéti szerződés érvényességi kelléke, hogy az Üttv. 2.§ (2) bekezdés szerinti ügyvédi tevékenységgel álljon tárgyi (teljesítési) összefüggésben (a jogi képviselet, a büntetővédelem, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, okirat ellenjegyzése, ügyvédi tevékenységgel összefüggésben szerkesztett okiratok elektronikus másolattá vagy elektronikus okirattá alakítása.
 16. Ügyvéd másik ügyvéd ügyvédi tevékenységéhez kapcsolódóan is végezhet letéti tevékenységet (MÜK Elnökség 1/2021 (VI.14.) Szakmai Álláspontja az „önálló” ügyvédi letéti megbízásról].
 17. Az ügyvéd csak erre irányuló kifejezett megbízás esetén kezelheti a letétet. (Kezelés: a letét tárgyával az átvételen, őrzésen, nyilvántartáson és kiadáson/visszaadáson kívül megvalósított cselekmény.)

  Az ügyvéd

 18. A letéti szerződések megkötése az ügyvéd feladata, és csak az Üttv. szerinti feltételekkel hozható létre.
 19. A letéteményes ügyvéd már a letéti szerződés létrehozása és teljesítése során is helyettesíthető mindazok által, akik annak a megbízásnak a teljesítése során helyettesíthetik, amellyel összefüggésben a letéti szerződés létrejött.
 20. A letéteményes ügyvéd a letéti számlája, illetve a széf feletti rendelkezéssel mást is meghatalmazhat, akár ügyvédi kamarát is (vö. Üttv. 50.§ (3) bek.).
 21. A nyilvántartott helyettes ügyvéd a helyettesített ügyvédtől származó külön meghatalmazás nélkül is rendelkezhet a letéti számla és a széf felett.
 22. Az ügyvéd köteles

  Letéti díj

 23. A letéti megbízás díja a letéti szerződés szerkesztésének, a letét elfogadásának, átvételének, őrzésének, nyilvántartásának és kiadásának (visszaadásának) ellenszolgáltatása.
 24. A letéti díj eltérő megállapodás hiányában a letevőt terheli.
 25. A bank által jóváírt kamat vagy annak egy része az ügyvédet letéti díjkánt akkor illetheti meg, ha erről a letéti szerződés kifejezetten rendelkezik.

2024. január
dr. Hidasi Gábor

 1. Ptk. 6:53.§, 27/2003.(VII.2.) IM rendelet ↩︎
 2. Ptk. 6:56.§. 2008. évi XLV. törvény – Kjnp; 19/2014.(III.13.) KIM rendelet ↩︎
 3. 18/2017.(XII.15.) IM rendelet ↩︎
 4. évi LXXVIII. tv. (Üttv.) ↩︎
 5. évi CXXXVIII. törvény – Bsztv. ↩︎