Ügyvédi letét ügyvédi megbízás keretében, írásbeli letéti szerzõdés alapján, meghatározott rendeltetéssel, az ügyvéd részére átadott pénz vagy bírósági letétbe is helyezhetõ értéktárgy. Ha a letét tárgya értékpapír vagy váltó, azt a letétbe helyezéskor üres forgatmánnyal kell ellátni. A letétbe helyezés rendeltetése (célja) egy adott szerzõdésben részes felek szerzõdésbõl eredõ jogainak és kötelezettségeinek biztosítása, a letétet a jogosultnak kizárólag a szerzõdés rendelkezései alapján fizetheti ki az ügyvéd. A letéti szerzõdés az alapul szolgáló (biztosított) szerzõdéstõl függetlenedik, annak megszûnése a letétet nem érinti.

Letétként nem konvertibilis fizetõeszköz nem fogadható el. Letétkezelést kizárólag az ügyvédi tevékenység során vállalt megbízáshoz járulékosan, azzal összefüggésben lehet végezni, azonban pénzügy és más üzletviteli tanácsadáshoz, az ügyfél vagy más által végzett hitelezési vagy befektetési szolgáltatáshoz nem kapcsolódhat.  
Letétet csak letéti szerzõdés alapján lehet átvenni, kizárólag letétkezelési céllal. A letéti szerzõdésben a valóságnak megfelelõen tájékoztatni kell a letevõt minden lényeges körülményrõl, így különösen arról a tényrõl, hogy lehetõség van a letét letéti bankszámlán történõ õrzésére is. A letéti szerzõdésben pontosan meg kell jelölni a letét tárgyát (pl.: okirat megnevezése, kibocsátó, sorszám, stb.). 
A letétkezelésért az ügyvéded letéti díj illeti meg, melynek összegét pénzben, határozott összegben elõre, vagy a letét megszüntetésekor utólagosan pontosan kell meghatározni.
Letéti díjként az elhelyezett összeg kamatai vagy annak egy része is kiköthetõ.
Amennyiben a letéti õrzés alatt engedményezés következik be, a letéti szerzõdést megfelelõen módosítani kell. Zálogjogot az õrzési letét kivételével csak külön megállapodás alapján lehet érvényesíteni a letétre.  
Pénzbeni letétet letéti számlára történõ befizetéssel, átutalással, vagy készpénz átadásával (az ügyfél azonosítását követõen) lehet átadni õrzésre. A készpénzben átvett összeget is lehet letéti számlán kezelni, ilyenkor azonban a titoktartási kötelezettség alóli felmentést követõen közölni kell a számlát vezetõbankkal a letevõ ügyfél személyazonosságát.  Tárgyi eszköz letét esetén biztosítani kell, hogy valamennyi érdekelt megtekinthesse a tárgyat, ezt követõen pedig azt kell becsomagolni, és a jelenlévõknek a csomagolást el kell látni aláírásukkal úgy, hogy az aláírások sérelme nélkül a csomagolás ne legyen eltávolítható. Kiadáskor rögzíteni kell a csomagolás sértetlenségét. Értékpapír, takarékbetétkönyv, egyéb takaréklevél esetében csak az okirati kötelezettséget tartalmazó bemutatóra szóló eredeti okiratot lehet letétként átvenni.

A letét fajtái

Az ügyleti letét

Az ügyleti letét szerzõdéses vagy más kötelem teljesítésének fedezetéül illetve biztosítékául szolgál. A szerzõdés vagy a kötelmet teremtõ más okirat határozza meg a letét elfogadásának és kifizetésének feltételeit, a jogosult személyét és az esetleges visszafizetés okait.

Teljesítési letét

Teljesítési letét esetén a letéti szerzõdésben megnevezett célra és személynek, a szerzõdésben meghatározott feltételek bekövetkeztekor a letétet ki kell szolgáltatni. A letevõ a letét feletti rendelkezési jogát minden érdekelt írásban történõ értesítésével egyidejûleg meghatározott feltételek beálltáig fenntarthatja. Amennyiben esedékességkor az idõközben bekövetkezett változások eredményeként a jogosult személye nem állapítható meg, bírói letétbe lehet helyezni a letétet, ennek költségét az ezt kérõ fél elõlegezi, ennek hiányában a letétbõl kell fedezni. A letét visszavétellel, teljesítéssel, valamint bírói letétbe helyezéssel megszûnik, errõl a tényrõl valamennyi érdekeltet írásban kell tájékoztatni.

Õrzési letét

Az õrzési letétet a letéti szerzõdésben megállapított feltételek szerint és idõben a letevõ részére kell visszaszolgáltatni; ezzel a letéti szerzõdés megszûnik. A rendelkezési jog a letéti szerzõdés teljes hatálya alatt a letevõt illeti meg, követelheti a letét idõ elõtti kiadását is.

Az õrzés feltételei

Az ügyvéd irodájában csak a vagyonbiztosítása által fedezett értékig õrizhet letétet, ezt meghaladóan letéti bankszámlán vagy bankszéfben kell õrizni. Egyéni ügyvéd és egyszemélyes ügyvédi iroda a számlavezetõ bankkal kötött megállapodásban köteles kikötni, hogy a bank az Ügyvédi Kamara által kijelölt gondnok rendelkezését elfogadja. A megállapodást a kamarának haladéktalanul be kell jelenteni, kivéve, ha a számlavezetõ bank automatikusan elfogadja a kamara által kijelölt gondok rendelkezési jogát, és ez a tény az Ügyvédek Lapjában megjelent.

Az ügyvédi letét két fajtája, a teljesítési illetõleg az õrzési letét között az alapvetõ különbség az, hogy míg az elõbbi esetében a letétként õrzött értéket a letevõ rendelkezésének megfelelõen harmadik személy számára szolgáltatja ki a letéteményes, addig az õrzési letét esetén az elõzetesen írásban megállapított feltételek bekövetkezte esetén a letevõnek köteles azt visszaszolgáltatni.

Valamennyi letéti fajtára érvényes, hogy amennyiben ki- vagy visszafizetése akadályokba ütközik (pl. a jogosult személye vagy a kifizetés jogcíme bizonytalanná vált, az ügyvéd köteles a letéti összeget vagy dolgot bírósági letétbe helyezni és errõl valamennyi érintettet tájékoztatni.

Minden letétrõl nyilvántartást kell vezetni, melyet — a készpénzben befizetett letét esetén a letevõ azonosítására használt okmányokkal együtt — letéti szerzõdés megszûnését követõ öt évig meg kell õrizni. Az õrzésre vonatkozó szabályok betartását az illetékes kamara hivatalból vagy kérelemre is vizsgálhatja, szabálytalanságok esetében figyelmeztetéssel egyidejûleg felhívja az ügyvédet a szabályszerû eljárásra

2003. június                                                     Dr. Gürtl István ügyvédjelölt