A Magyar Köztársaság alaptörvénye az Al­kot­mány. Az Alkotmányban az állam meg­hatá­rozza saját mûködésének szervezetét, jogi rendjét és az alap­vetõ állampolgári jogokat, szabályozza Magyar­ország külállamokhoz való viszonyának alap­­elveit. Az Alkotmányt 1949. évi XX. tör­vény­ként 1949. augusztus 20-án fogadta el az or­szág­gyûlés. 1989. október 23-án lépett hatály­ba az Alkotmány átfogó módosítása, tekintettel arra, hogy a terv­gaz­dál­kodásra épülõ nép­köz­tár­sa­sá­gi állam­rendet a de­mok­ratikus jogállam és a piac­gaz­daság váltotta fel. Az Alkotmány a jog­forrási hierarchia csúcsán he­lyez­kedik el. Az Alkot­mánnyal jogszabály vagy az állami és ön­kor­mány­zati irányítás egyéb jogi nor­má­ja nem lehet ellen­tétes. A Magyar Köz­tár­sa­ság­ban az Alkotmányt és annak módosításait is ugyanaz az országgyûlés alkotja meg, amely az Alkot­mány­nak alá­rendelt tör­vényeket is hozza. Az Al­kot­mány­tör­­vé­nyek meg­hoza­talához azonban az or­szág­gyûlési kép­viselõk kétharmadának az egyetértõ szavazata szük­séges. Az Alkotmányban biztosított jogok ér­vé­nye­sü­lésé­nek egyik legfontosabb garanciája az, hogy az Állam, az állami intézmények és az ön­kor­mány­zatok alkotmánysértõ jogalkotásával szemben alkot­má­nyossági panasznak van helye, amelyet az Alkot­mány­bíróság bírál el.

Az államforma

Az Alkotmányban rögzített jogok és kötelezett­ségek: Az Alkotmány I. fejezete meghatározza az állam­formát, miszerint Magyarország olyan függet­len, demokratikus jogállam, ahol minden hatalom a népé. Rendelkezik a pártokról, szak­szer­ve­ze­tek­rõl és más érdekképviseletekrõl, amelyek szabadon ala­kulhatnak és tevékenykedhetnek, köz­re­mûköd­nek a népakarat kialakításában és kinyil­vání­tásá­ban, köz­hatalmat azonban közvetlenül nem gya­ko­rol­hatnak.

Külkapcsolatok

Az Alkotmány kiemeli, hogy a Magyar Köz­tár­sa­ság a háborút, mint a nemzetek közötti viták meg­ol­dá­sá­nak eszközét elutasítja, a világ valamennyi népével és országával együttmûködésre törekszik, el­fogadja a nem­zetközi jog általánosan elismert szabályait, biz­to­sítja továbbá a nemzetközi jogi köte­le­zettségek és a belsõ jog összhangját, fele­lõs­sé­get érez a határain kívül élõ magyarok sorsáért.

A jogalkotás rendje

Az Alkotmány értelmében a jogalkotás rendjét tör­vény szabályozza, amelynek elfogadásához a jelen­lévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának sza­va­zata szükséges. Az alapvetõ jogokra és köte­les­sé­gekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvetõ jog lényeges tartalmát azonban tör­vény sem korlátozhatja.

A tulajdonhoz való jog

Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amely­­ben a köztulajdon és a magántulajdon egyen­jogú és egyenlõ védelemben részesül, a Magyar Köz­társaság biz­tosítja a tulajdonhoz való jogot. Az Alkotmány biz­tosítja az öröklés jogát, védi a há­zas­ság és a család intézményét, védelmezi az ifjú­ság érdekeit, elismeri és érvényesíti mindenki jogát a szociális biztonsághoz és az egészséges kör­nye­zet­hez.

Az Országgyûlés

Az Alkotmány külön fejezete rendelkezik az Or­szág­­gyûlésrõl, amely a Magyar Köztársaság leg­fel­sõbb államhatalmi és népképviseleti szerve. A kö­vet­­kezõ fejezet a köztársasági elnök tisztségét rög­zíti. A köztársasági elnök a Magyar Köztársaság állam­fõje, aki kifejezi a nemzet egységét, és õr­ködik az állam­szervezet demokratikus mûködése felett.

Egyéb állami szervek

Az Alkotmány meghatározza az Al­kot­mány­bí­ró­ság­nak, az állampolgári jogok országgyûlési biz­tosá­nak, az Állami Számvevõszéknek, a Magyar Nemzeti Bank­nak valamint a fegyveres erõknek a feladat- és hatás­körét.

A kormány

A Kormányról szóló fejezet értelmében a kormány többek között védi az alkotmányos rendet, védi és biz­tosítja az állampolgárok jogait, a törvények vég­re­hajtását, irányítja a minisztériumok és a köz­vet­le­nül alárendelt egyéb szervek munkáját, biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõr­zé­sét, meg­határozza a tudományos és kulturális fej­lesz­tés valamint a szociális és egészségügyi ellátás álla­mi feladatait, és biztosítja az ezek meg­való­su­lásá­hoz szükséges feltételeket, közremûködik a kül­po­li­tika meghatározásában, a Magyar Köz­tár­sa­ság Kor­mánya nevében nemzetközi szerzõdéseket köt.

Az önkormányzatok

Az önkormányzatokról szóló fejezet szerint a köz­ség, a város, a fõváros és kerületei, valamint a me­gye választópolgárai az õket érintõ helyi köz­ügyeket önálló, demokratikusan mûködõ kép­vise­lõ­­testületek útján intézik.

Az igazságszolgáltatást a Magyar Köztársaság Leg­fel­­sõbb Bírósága, az ítélõtáblák, a Fõvárosi Bíróság és a megyei bíróságok, valamint a helyi és a mun­ka­ügyi bíróságok gyakorolják. A legfõbb ügyész és az ügyészség gondoskodik az állampolgárok jogai­nak a vé­del­mérõl, valamint az alkotmányos rendet, az or­szág biztonságát és függetlenségét sértõ vagy veszé­lyez­tetõ minden cselekmény következetes ül­dö­zé­sé­rõl.

Alapvetõ jogok és kötelességek

Az Alkotmány az alapvetõ jogok és kötelességek köré­ben biztosítja az élethez és az emberi mél­tó­sághoz, a jó hírnévhez, a magánlakás sért­he­tet­len­ségéhez, valamint a magántitokhoz és a szemé­lyes adatok védelméhez, a szabadsághoz és a sze­mélyi biz­tonsághoz, a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallás­szabadsághoz, a szabad vélemény­nyil­vání­tás­hoz valamint a békés gyülekezéshez való jogot. Biz­tosítja a férfiak és a nõk egyenjogúságát, a gyer­mekeknek a védelemhez és a gondoskodáshoz fû­zõ­dõ jogát. Biz­to­sítja a munkához és olyan jö­ve­de­lem­hez való jogot, amely megfelel végzett munkája mennyi­sé­gé­nek és minõségének.

Rögzíti a kínzásnak, kegyetlen, embertelen, meg­alázó elbánásnak vagy büntetésnek, valamint a faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más véle­mény, nem­zeti vagy társadalmi származás, va­gyoni, szüle­tési vagy egyéb helyzet szerinti különb­ség­tételnek a tilalmát. A törvényesen Magyar­ország területén tartózkodó külföldit az Alkot­mány alapján megilleti a szabad mozgás és a tar­tóz­kodási hely szabad meg­választásának joga.

A szabadságától az egyént csak a törvényben meg­határozott okokból és a törvényben meghatározott eljárás alapján lehet megfosztani. A Magyar Köz­tár­saság­ban minden ember jogképes, a bíróság elõtt min­denki egyenlõ, és joga van független és pár­tat­lan, nyilvános tárgyaláson történõ bírósági igaz­ság­té­tel­hez. A büntetõeljárás alá vont személyeket az el­­járás minden szakaszában megilleti az ártatlanság vélelme valamint a védelem joga. Az Alkotmány szerint a törvények elõírásai szerint mindenki jog­or­vos­lattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási és más ható­sági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.

 

 

2002.január                           Dr.Bereczky Ildikó ügyvédjelölt                                         

módosítva 2008. február


E Hírlevél tájékoztató jellegû. Terjedelménél fogva nem teljes körû és nem minõsül tanácsadásnak.