A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalása
az ügyvédi honlap tartalmáról

Az Internet korunk rendkívüli gyorsasággal fejlõdõ elektronikus médiuma. Annak érdekében, hogy az Internetes honlappal összefüggõ értelmezés, illetve a hatályos etikai szabályoknak az elektronikus környezetre történõ magyarázata egyértelmû legyen és a szabályozás hiánya miatt a magyar ügyvédi kamara ne kerüljön versenyhátrányba az európai és tengerentúli ügyvédekkel és ügyvédi irodákkal szemben, a Magyar Ügyvédi Kamara az alábbi

állásfoglalást

hozta:

Az ügyvéd, az ügyvédi iroda Interneten való megjelenése (pl. az ügyvédi honlap és fenntartása) általánosságban nem ütközik az Ügyvédi Hivatás Magatartási rendelkezéseibe, és önmagában nem ellentétes az etikai szabályzatban megfogalmazott, reklámot tiltó általános szabályokkal.

 Az ügyvédi honlap

Az ügyvédi honlap az egyéni ügyvédre, az ügyvédi irodára (továbbiakban együtt: „ügyvéd”) és az ügyvéd által nyújtott jogi szolgáltatásra vonatkozó adatokat tartalmazó elektronikus megjelenítési forma. Az ügyvédi honlap tartalomszolgáltatója az ügyvéd, még abban az esetben is, ha a honlapon megjelenõ tartalom összeállításához, szerkesztéséhez, frissítéséhez, mûszaki és tartalmi karbantartásához, az ahhoz való hozzáférés biztosítása érdekében közremûködõt vesz igénybe. Abban az esetben is az ügyvéd minõsül tartalomszolgáltatónak, amennyiben javára harmadik személy a saját nevében rendeli meg az ügyvédi honlap tervezését, fenntartását és az ahhoz történõ hozzáférés biztosítását.

Az ügyvédi honlap mindenki számára nyilvánosságot biztosító információközlési és hozzáférési forrás, amelyen az ügyvéd által való megjelenés célja és tartalma nem haladhatja meg az ügyvédrõl és annak szakmai képzettségérõl, tevékenységérõl való tárgyilagos és etikus nyilvános tájékoztatás kereteit.

Az ügyvédi honlap címe és látogatása

Az ügyvédi honlap elnevezése (az az internetcím, amelyen a honlap közvetlenül elérhetõ) csak a Kamaránál bejegyzett ügyvéd nevébõl, vagy annak e névre utaló részérõl (vezérszavából) – az internetcímekre vonatkozó szabályok szerint – képzett elnevezés lehet. Az ügyvédi honlap elnevezése nem tartalmazhat olyan elemet, amely az interneten való keresés során az ügyvéd javára más ügyvédekkel szemben indokolatlan elõnyt eredményez.

Az ügyvédi honlapon nem tartható fenn vendégkönyv. (Nem tartható fenn a honlap-látogatások számát a nyilvánosság számára hozzáférhetõ módon feltüntetõ számláló, illetve nem gyûjthetõk a látogatók elektronikus levélcímei sem).

Az ügyvédi honlap tartalma

Tilos az ügyvédi honlapon szerzõi (pl. zene, irodalmi, audiovizuális stb.) mûveket felhasználni, kivéve a honlap illõ és mértéktartó grafikai szerkesztéséhez és felépítéséhez használt szerzõi alkotások (elsõsorban szoftveres grafikai mû) jogszerû felhasználását. Az ügyvédi honlap tartalma nem szolgálhatja az ügyvéd illetve szolgáltatásának népszerûsítését, vagy egyébként reklám célját. Tilos a hatáskeltõ szlogen vagy más gazdasági reklámnak minõsülõ megjelölés használata. Az ügyvédi honlaphoz nem kapcsolható a képernyõn látható bármely reklámközlésre szolgáló felület (banner). Az ügyvédi honlapon tilos bármely más honlap címlapjára vagy bármely más tartalmi elemére kapcsolást lehetõvé tevõ ún. „hyperlink” elhelyezése, kivéve az olyan kapcsolást, amely az ügyvédi szervezethez vagy a Kamaránál regisztrált külföldi ügyvéd, ügyvédi iroda (külföldi jogi tanácsadó) honlapjának címoldalára mutat. A Kamara kérheti, hogy az ügyvéd igazolja a kapcsolás alapjául szolgáló tényeket.

Nem minõsül reklámnak az ügyvéd (arc)fényképének, szakmai önéletrajzának, jogi szakmai vagy jogtudományi publikációinak közlése, szakmai gyakorlatának bemutatása, illetve nyelvismeretének feltüntetése, ha az kizárólag valós tényeket tartalmaz, tárgyilagos, mértéktartó és nem ütközik az Etikai Szabályzat 11.2 és 11.3 pontjaiban foglalt tiltó rendelkezésekbe.

Az ügyvéd által ellátott ügy és képviselt ügyfél nem nevezhetõ meg. E tartalom nem zárja ki azt, hogy tevékenysége ismertetése körében az ügyvéd az általa ellátott ügy típusát általánosságban megjelölje (pl. biztosítási ügyek, házassági bontóperekben képviselet stb.).

Az ügyvéd honlapja nem tartalmazhat sem jogi tanácsadásra, sem bármely más jogi, az ügyvéd által nyújtható szolgáltatásra irányuló ajánlatot vagy ajánlattételre felhívást, díjajánlatot, illetve bármely közvetlen vagy közvetett közlést és összehasonlítást az ügyvéd által alkalmazott díjakra. Nem tartalmazhat továbbá megbízási szerzõdés kötésére vonatkozó felhívást vagy ajánlatot vagy a honlapról lehívható megbízási szerzõdést vagy meghatalmazást.

Felelõsség az ügyvédi honlap tartalmáért

Az ügyvéd felelõsséggel tartozik az ügyvédi honlap tartalmáért. Külföldi ügyvéddel, ügyvédi irodával, külföldi jogi tanácsadóval, könyvvizsgáló, illetve más bel- vagy külföldi gazdálkodó szervezettel, illetve egyéb jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezettel bármely jogviszonyban együttmûködõ ügyvéd felelõsséggel tartozik a vele együttmûködõk honlapjának a magyar ügyvédre vonatkozó tartalmáért is.

A honlap címének bejelentése

Az ügyvéd a honlap interneten való megjelenését követõ 3 napon belül köteles a honlap címét írásban bejelenteni a Kamara elnökének. A bejelentési kötelezettség kiterjed a cím megváltozására is.

A Kamara jogosult vizsgálni a honlap elnevezését és tartalmát a hatályos etikai szabályoknak és a jelen állásfoglalásnak megfelelõen. Kifogása esetén az ügyvéd köteles az elnevezést vagy a honlap tartalmát módosítani, megváltoztatni.

A Kamara kifogása halasztó hatályú.

Budapest, 2001. szeptember 3.                                Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége