Ingatlan adásvételek esetén jellemzõ, hogy a birtokba adásig vagy a tulajdonjog földhivatali bejegyzéséig a vevõ a vételárat vagy egy részét ügyvédi letétbe helyezi. Melyek az ügyvédi letét alapvetõ szabályai? Errõl ír jogi szakértõnk, a Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda munkatársa.

Az ügyvédi letét olyan pénz vagy más letétbe helyezhetõ érték, amelyet a letevõvel kötött megállapodás alapján meghatározott feltételek esetén az ügyvéd a letevõnek vagy általa megjelölt más személynek ad át. Az ügyvéd a letett pénz vagy értéktárgy átvételérõl letéti szerzõdést készít. A letét tárgyát kizárólag letétként kezelheti, azt nem hasznosíthatja.(például nem adhatja el, nem költheti el.) Még a letevõtõl sem fogadhat el arra megbízást, hogy a letétet felhasználja. A letét csak a letevõnek vagy a letevõ által megjelölt személynek (kedvezményezett) adható ki.
Az ügyvédi letétnek rendeltetése szerint három fajtája van. Az ügyleti letét célja a szerzõdõ felek jogainak és kötelezettségeinek biztosítása. A teljesítési letét esetében az ügyvéd azzal a céllal vesz át pénzt vagy értéket elszámolási kötelezettség mellet, hogy azt más, harmadik személy részére az ügyfél rendelkezése szerint fizesse ki, vagy adja át.
Sokakban van nagyfokú bizonytalanság a két letétfajta különbségével kapcsolatban. Mind az ügyleti mind a teljesítési letét a kötelezett részérõl az ügyvédnek átadott pénz vagy más letétbe helyezhetõ érték, amelyet az ügyvéd a letéti szerzõdésben megjelölt feltételek teljesülése esetén a kedvezményezettnek átad. Az eltérés lényege abban rejlik, hogy míg az ügyleti letétnél a letevõ (aki az ügyvédnek átadja a pénzt) és a kedvezményezett (aki az ügyvédtõl átveszi a pénzt) között jogviszony áll fenn, amelybõl eredõ jogok és kötelezettségek biztosítására jött létre a letét, addig a teljesítési letétnél csak a letevõ és a letéteményes (az ügyvéd) között van jogviszony. Egy-egy életszerû példával illusztrálva: ingatlan adás-vételnél a felek megállapodhatnak abban, hogy a vevõ a vételárat ügyvédi letétbe helyezi, amelyet az ügyvéd csak akkor fizethet ki az eladónak a letétbõl, ha az az ingatlan átírásával kapcsolatos valamennyi kötelezettségének eleget tett (ügyleti letét); egy apa letétbe helyezhet ügyvédnél egy pénzösszeget és a karóráját azzal, hogy az ügyvéd azokat fia 18. születésnapján adja át neki (teljesítési letét).
A letét harmadik fajtája az õrzési letét, melynek keretében az ügyvédnél elhelyezhetõ pénz vagy más letétbe helyezhetõ érték, amelyet az ügyvéd, az írásban elõzetesen megállapított feltételek bekövetkeztekor a letevõnek köteles visszafizetni. Gyakori példa az õrzési letétre a per tárgyát képezõ részvények átadása az eljáró ügyvédnek.

Az ügyvédi letétre az ügyvédi titoktartás szabályai vonatkoznak, azonban a terrorizmus és a pénzmosás ellen a közelmúltban elfogadott törvény az ügyvédekre is kiterjeszti a gyanús pénzmozgások bejelentésének kötelezettségét. A Magyar Ügyvédi kamara 2004 novemberében fogadta el az ügyvédségre kötelezõ pénzmosási szabályzatot.

Az ügyvédi letét fõ elõnye a felek számára az, hogy a kialkudott feltételek megvalósulása esetén a letett összeg azonnal hozzáférhetõvé válik a kedvezményezett számára anélkül, hogy a másik fél részérõl további jogi cselekményekre lenne szükség, illetve a letett érték õrzésének kockázatát az ügyvéd vállalja át.

2008. január                                                                       Dr. Hidasi Gábor