A közigazgatási hatósági eljárás olyan eljárási cselekmények összessége, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintõ jogot vagy kötelezettsége állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenõrzést végez. Az eljárásban ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, akinek az ügy valamely jogát vagy jogos érdekét érinti. Az eljárás alapvetõen két részre tagolódik, az elsõfokú eljárásra és a jogorvoslati szakaszra.

 

Az elsõfokú eljárás

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére, vagy hivatalból indulhat. A kérelmet szóban vagy írásban, illetve bizonyos esetekben az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus ügyin-tézés esetén elektronikus ûrlapon kell elõterjeszteni. A kérelem az érdemi döntésig visszavonható, és ilyenkor az eljárást megszüntetik, kivéve, ha az hivatalból is megindítható, és az eljáró hatóság az eljárás folytatása mellett dönt, illetve ha az ügyben több kérelmezõ vesz részt és nem mindegyikük vonta vissza a kérelmet. Az ügyfelet törvényes képviselõje vagy meghatalmazottja is képviselheti.


A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni, és ha a rendelkezésre álló adatok nem elegendõek, akkor bizonyítási eljárást folytat le. Ennek keretében, ha szükséges meg-hallgatja az ügyfelet és a tanúkat, iratokat vagy szakvéleményt szerez be, illetve szemlét tart. Az ügyfél bármikor jogosult nyilatkozatot tenni, de nem kötelezhetõ erre. Ha nem nyilatkozik, akkor a rendelkezésére álló adatok alapján hozzák meg a határozatot.


Az érdemi határozatot a kérelem elõterjesztésétõl számított harminc napon belül kell meghozni, kivéve, ha külön jogszabály hosszabb határidõt ír elõ. Az eljáró hatóság vezetõje a határidõt in-dokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. Bizonyos külön jogszabályban meghatározott, kérelemre indult eljárásokban a kérelemnek helyt adó határozathoz fûzõdõ jogkövetkezményeket kell alkalmazni akkor is, ha a hatóság az elõírt határidõn belül a ké-relem teljesítését nem tagadja meg. A határozatot postai úton kézbesíteni kell, és a kézhezvétele-kor kezdõdnek a teljesítési illetve a jogorvoslati határidõk.

 

Jogorvoslatok

Az ügyfél kérelme alapján lefolytatható jogorvoslati lehetõségek
Fellebbezés

Az elsõ fokú határozatot az ügyfél és akire a határozat rendelkezést tartalmaz fellebbezéssel meg-támadhatja. A fellebbezést tizenöt napon belül a határozatot hozó hatóságnál kell elõterjeszteni. A fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya van, kivéve, ha azonnali végrehajtást rendeltek el. A fellebbezésrõl a felettes hatóság határoz. Ha a határozat jogszabálysértõ megváltoztatja, vagy megsemmisíti azt, illetve ha az érdemi döntéshez nincs elég adat, a határozatot megsemmisíti, és az elsõ fokon eljárt szervet új eljárásra utasítja. Ha a határozat megfelel a jogszabályoknak, akkor helybenhagyja azt.

 

Bírósági felülvizsgálat

Az ügyfél, illetõleg a törvényes érdekeiben sérelmet szenvedett fél a hatóság jogerõs határozatá-nak felülvizsgálatát a határozat közlésétõl számított harminc napon belül jogszabálysértésre hi-vatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával. A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági el-járásban az ügyfél a fellebbezési jogát kimerítette vagy a fellebbezés kizárt. A keresetlevél be-nyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti.


Ha a bíróság jogszabálysértést állapít meg, a határozatot hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Törvényben maghatározott esetekben a határozatot a bíróság is megváltoztathatja. A hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkezõ része és indokolása köti, a megismételt eljárás és a határozathozatal során annak megfelelõen kö-teles eljárni.

 

Újrafelvételi eljárás

Ha az ügyfélnek a jogerõs határozattal lezárt ügyben a határozat jogerõre emelkedését követõen jutott tudomására a határozat meghozatala elõtt már meglévõ, az eljárásban még el nem bírált és az ügy elbírálása szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyíték, a tudomásszerzéstõl számított tizenöt napon belül újrafelvételi kérelmet nyújthat be, feltéve, hogy elbírálása esetén az ügyfélre kedvezõbb határozatot eredményezett volna.

 

Méltányossági eljárás

Az ügyfél a jogerõs határozatot hozó hatóságtól a nem jogszabálysértõ határozat módosítását vagy visszavonását kérheti, ha annak végrehajtása számára a határozat meghozatala után bekö-vetkezett okból méltánytalanul súlyos hátrányt okoz, és a végrehajtási eljárásban méltányosság nem gyakorolható.

 

Hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások
A döntés módosítása vagy visszavonása

Ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a söntését módosíthatja vagy visszavonhatja. A határozat módosítására, vagy visszavonására azonban csak egy ízben, a határo-zat közlésétõl számított egy éven belül van lehetõség.

 

Felügyeleti eljárás

Ha a felügyeleti szerv úgy ítéli meg, hogy a határozat jogszabálysértõ, megváltoztathatja azt, vagy a határozat megsemmisítése mellett az ügyben eljárt hatóságot új eljárásra utasíthatja. Nincs helye a határozat megváltoztatásának illetve megsemmisítésének, ha azt a bíróság már érdemben elbírálta, vagy a határozat megváltoztatása illetve megsemmisítése jóhiszemûen szerzett és gya-korolt jogot sértene. Nem változtatható illetve nem semmisíthetõ meg a határozat akkor sem, ha a kötelezettséget (joghátrány) megállapító döntés jogerõre emelkedésétõl vagy ha az hosszabb, a teljesítési határidõ utolsó napjától számított öt év eltelt, vagy azt jogszabály kizárja.

2008. február                                                                                      Dr. Horváth Gyula