A közjegyzõ által készített ügyleti okirat közhitelesen tanúsítja a jogügyletre vonatkozó akaratnyilvánítás tényét, a ténytanúsító okirat pedig a jogi jelentõségû tényeket. A közjegyzõ által a törvényben elõírt alakszerûségek megtartásával elkészített okirat, annak hiteles kiadmánya és hiteles másolata közokirat, mely alapján bírósági végrehajtásnak van helye, de csak abban az esetben, ha a követelés teljesítési határideje letelt és a követelés bírósági végrehajtási útra tartozik. Ugyan bármely típusú szerzõdés vagy jognyilatkozat közjegyzõi okiratba foglalása megtörténhet, de a bíróság végrehajtási záradékkal csak azt a közjegyzõi okiratot látja el, amely szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányul (adott esetben egyoldalú kötelezettségvállalásra) és tartalmazza mindazokat az alapvetõ elemeket, melyek egy szerzõdés kötelezõ tartalmi elemei (jogosult és a kötelezett nevét, a kötelezettség tárgyát, mennyiségét jogcímet a teljesítés körülményeit). Ha a kötelezettség feltétel vagy idõpont bekövetkezésétõl függ, a végrehajthatósághoz szükséges, hogy a feltétel vagy idõpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa. A közjegyzõ felel azért, hogy a közjegyzõi okirat a valóságnak megfelelõen tartalmazza a közjegyzõ jelenlétében történt eseményeket és rögzített tényeket. Az így elkészült és aláírt okirat eredeti példányát a közjegyzõ megõrzi, arról hiteles kiadmányt és másolatot ad ki. A közjegyzõi okiratnak különleges bizonyító ereje van arra nézve, hogy a nyilatkozatot az okiratban szereplõ személy ott, akkor és oly módon tette meg, ahogy az okiratban szerepel. A közjegyzõi okirat alapján nem csak Magyarországon lehet bírósági végrehajtást kérni, hanem az Európai Unió országaiban is.

 

Díjszabás:

 

A közjegyzõi díjszabást jogszabály rögzíti. Általában az ügyértéktõl (pl. ingatlan értéke, vételár stb.) függ. Ha az nem állapítható meg, az eljárásra fordított idõ határozza meg a közjegyzõ díját, bizonyos esetekben pedig fix összegû. Amennyiben az ügyérték meghatározható annak emelkedésével a díj százalékos aránya egyre csökken (degresszív), egészen a jogszabályban meghatározott maximális 200.000.000,-Ft ügyértékig.

 

A közjegyzõi munkadíj legfeljebb a feléig leszállítható, ha a közjegyzõ az okirat vagy tanúsítvány elkészítéséhez a fél által rendelkezésre bocsátott írásbeli tervezetet vagy formanyomtatványt tartalmi változtatás vagy kiegészítés nélkül használja fel.

 

Meghatározható ügyérték esetén a közjegyzõi díjszabás az alábbiak szerint alakul:

 

 

Ügyérték

Fix díj

Érték arányos díj

1.

HUF 20.000 – 50.000,-

HUF 1.000,-  +

HUF 20.000 – 50.000,-

4%

2.

HUF 50.000 – 100 000,-

HUF 2.200,-  +

HUF 50.000 – 100 000,-

3%-

3.

HUF 100 000 – 500.000,-

HUF 3.700,-  +

HUF 100.000 – 500.000,-

2%

4.

HUF 500.000 – 5 000 000,-

HUF 11.700,- +

HUF 500.000 – 5.000.000,-

1%

5.

HUF 5.000.000 – 10.000.000,-

HUF 56.700,- +

HUF 5.000.000 – 10.000.000,-

0,5%

6.

HUF 10.000.000 – 200.000.000,-

HUF 81.700,- +

HUF 10.000.000 – 200.000.000,- max.

0,25%

 

Amennyiben az ügyérték nem egyértelmûen meghatározható, de nincs helye idõ vagy fix díj alapú elszámolásnak, a következõk szerint kell azt kiszámítani. Visszatérõ szolgáltatások, vagyoni értékû jogok értékét a szolgáltatás vagy jog egyévi értékének alapulvételével kell meghatározni, vagy ha a szerzõdést határozatlan idõre kötik, az egyévi érték háromszorosa az irányadó. Egyoldalú jogügylet vagy jognyilatkozat okiratba foglalásáért a táblázat szerinti munkadíj felét kell megfizetni. A jelzálog-hitelintézetek által kötött jelzálog-hitelszerzõdések – kivéve a lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó kölcsönszerzõdéseket – igénybevételével kapcsolatos ügyletek közokiratba foglalásáért a táblázat szerinti munkadíj negyedrésze jár azzal, hogy a munkadíj megállapítása során a 7. §-ban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.

 

Egy esetlegesen szükségessé váló végrehajtási eljárás költségeit természetesen a közjegyzõ díja nem tartalmazza. A közjegyzõi okirat végrehajtási záradékkal való ellátása bár peren kívüli, de mégis bírósági eljárás, így annak megindításakor illetéket kell leróni. Az illeték mértéke 1%, de legalább 3.000 forint, legfeljebb 150.000 forint, ha a végrehajtás foganatosítása a fõvárosi bírósági, illetõleg a megyei bírósági végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8000 forint, legfeljebb 450 000 forint.

 

Mindezeken túlmenõen a végrehajtó eljárásának is van díja. A végrehajtót a végrehajtás foganatosításáért munkadíj és költségtérítés, az adós teljesítése esetén ezenfelül behajtási jutalék illeti meg. A munkadíjat és a költségtérítést a végrehajtást kérõ elõlegezi; ezeket az összegeket és a behajtási jutalékot az adós viseli.

 

A munkadíjat és a költségtérítést a végrehajtást kérõ elõlegezi; ezeket az összegeket és a behajtási jutalékot az adós viseli.

 

Végrehajtói munkadíj és költségátalány:

 

 

Ügyérték

Fix díj

Érték arányos díj

1.

HUF 100.000,-

HUF 4.000,-  +

2.

HUF 100.000 – 1.000.000,-

HUF 4.000,-  +

HUF 100.000 – 1.000.000,-

3%-

3.

HUF 1.000.000 – 5.000.000,-

HUF 31.000,- +

HUF 1.000.000 – 5.000.000,-

2%

4.

HUF 5.000.000 – 10.000.000,-

HUF 111.000,- +

HUF 5.000.000 – 10.000.000,-

1%

5.

HUF 10.000.000 –

HUF 161.000,- +

HUF 10.000.000 –

0,5%

 

A végrehajtót megilleti még költségtérítés a készkiadásainak megtérítése végett és a munkadíja 50%-ban meghatározott költségátalány. A végrehajtói munkadíj és költség átalány 50%-a a végrehajtót már az eljárás kezdetén megilleti.

2008. szeptember                                                                 dr. Papp Gábor ügyvédjelölt