Polgári jog

 

5/2007. Szavatosság a hibás teljesítésért

A hibás teljesítés a szerződésszegés egyik esete, szabályait a Polgári Törvénykönyv 6. könyv, 2. rész, X. cím, XXIV. fejezete tárgyalja. A hibás teljesítés jogkövetkezményei bármely szerződéstípus esetén érvényesíthetők, de 2003. július 1 óta szigorúbb feltételeket...

bővebben

68/2008. Az engedményezés

  Az engedményezés egy olyan jogügylet, amely során követelést átruháznak át, és ennek következtében a jogosult (hitelező) személyében változás következik be, hiszen az lesz a követelés jogosultja, aki a követelést az átruházás következtében megszerzi. A követelés...

bővebben

9/2008. Közös tulajdon

A közös tulajdon jellemzői A különböző dolgokon - ingatlanon vagy ingóságokon - fennálló tulajdonjog alanya egy meghatározott személy vagy szervezet. Igen gyakran azonban egy azon dolog tulajdonjogában többen is osztoznak. Ekkor közös tulajdonról van szó. A...

bővebben

10/2008. Kötbér

A szerződések egyik garanciális eleme a kötbér, ami a szerződést biztosító mellékkötelezettségek egyike. A kötbér a szerződésszegés szankciója, kikötésével ugyanis a kötelezett meghatározott pénzösszeg fizetésére vállal kötelezettséget arra az esetre, ha olyan okból,...

bővebben

1/2001. A kártérítés

A polgári jogi kártérítési felelõsség rendszere A károsult kára eredhet szerzõdésszegésbõl vagy úgy, hogy semmilyen szerzõdéses kapcsolat nem állt fent közte és a...

bővebben

11/2008. Haszonélvezet

A haszonélvezet sajátos jogviszony, amely alapján a haszonélvező más személy tulajdonában álló ingatlant birtokolja, ingyen használja és hasznait szedi. Tárgya lehet az egész ingatlan, eszmei hányad, vagy az ingatlan természetben meghatározott, illetőleg területileg...

bővebben

13/2008. Ingatlan adásvétel

Az ingatlan adásvétel lényege ingatlan tulajdonjogának és birtokának ellenszolgáltatás fejében történő átruházása. Az ingatlan adásvétel szigorú alaki, alakszerűségi és tartalmi szabályokhoz kötött. Az ingatlan adásvételi szerződések megkötése az átlagosnál is nagyobb...

bővebben

37/2008. Alakiság, alakszerűség

Egyesek a földhivatali gyakorlat kritikájaképpen azt állítják, hogy nem helyes, hogy a földhivatalok elvárják, hogy a meghatalmazások az általuk létrejött okiratok alakszerűségeihez igazodjanak. Ennek egyik ellenzője annak cáfolataként, hogy az ellenjegyzés...

bővebben

4/2007. Telki szolgalom

Lehet jogosultság egy ingatlanon úgy, hogy az másnak tulajdonát képezi. Ilyen jogosultság a telki szolgalom is, amely olyan dologi jog, amelynek alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti,...

bővebben

38/2008. Termékfelelõsség

2014. június 13. napján lépett hatályba a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) sz. kormányrendelet, amely az Európai Parlamentnek és Tanácsnak ugyanezen tárgyú 97/7/-EK irányelvét hatályon kívül helyező...

bővebben

40/2008. Szerzõdések megszûnése

  A szerződés megszűnésének alapesete, ha a felek teljesítik. Előfordulhat azonban, hogy a szerződés, teljesítés nélkül szűnik meg. Ez a felek akaratából szerződéssel vagy egyoldalú nyilatkozattal, bírósági, hatósági határozat révén és egyéb okból (pl. halál,...

bővebben

60/2008. Szerzõdések érvénytelensége

  Az érvénytelenség fogalma és jellege Egy szerződés vagy egy egyoldalú jognyilatkozat érvénytelenségének lényege az, hogy a szerződés, illetőleg jognyilatkozat valamely, a törvényben meghatározott oknál fogva nem alkalmas a kívánt joghatás előidézésére. Fontos...

bővebben